Reglementen & statuten

Koninklijke Roeivereniging “CLUB” GENT vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art.1

Elk lid wordt verondersteld de statuten van de VZW Koninklijke Roeivereniging Club Gent (hierna genoemd “Club Gent”) en dit huishoudelijk reglement (hierna genoemd “het reglement”) te kennen en na te leven. Het reglement is een aanvulling op  de statuten van Club Gent en kan te allen tijde door de raad van bestuur gewijzigd worden.

Bij onduidelijkheid / tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement, primeren de statuten boven het reglement.

Art.2

Indien ter behandeling van betwistingen en / of discussies de statuten noch het reglement enige oplossing bieden, beslist de raad van bestuur van Club Gent soeverein met inachtneming van alle wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.

 

1 Kleuren

Art.3

Club Gent heeft als embleem een vaantje, horizontaal gestreept rood en wit, en draagt op de middelste witte band de koninklijke kroon.

Art.4

Club Gent draagt de volgende kledij : rood (RAL 3003) roeipak. Elke roeier is verplicht deze kleur op wedstrijden te dragen. Elke inbreuk hierop zal bestraft worden. De opgelopen boeten kunnen o.m. aan betrokken atleet aangerekend worden.

 2 Leden

 Art.5

Info om lid te worden van Club Gent is te bekomen op het secretariaat.

Elk lid gaat ermee akkoord dat de verzamelde gegevens verder zowel intern (om ze bvb via email te bereiken), als extern (om bvb een verzekering te ondertekenen via de VRL) mogen worden aangewend.

Art.6

Rechten en plichten van de leden van Club Gent :

  1. Elk roeiend lid

– heeft het recht de terreinen en de gebouwen van Club Gent te betreden
– heeft het recht op het gebruik van roei- en trainingsmateriaal, aangeduid door de sporttechnische commissie tijdens de afgesproken trainingsuren.

  1. Een sympathisant

– heeft het recht de terreinen en de gebouwen te betreden, uitgezonderd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur en / of trainers,  de kleedkamers, de powerzaal, de werkplaats en de loodsen.

Foto’s genomen ter gelegenheid van activiteiten mogen steeds aangewend worden voor diverse doeleinden (bvb website of facebook).

Art. 7

Info inzake de verhuur van kastjes in de kleedkamers dames en heren is te bekomen op het secretariaat.

Art.8

Elk lid dat kennis heeft van de ingangscodes, verbindt er zich toe deze codes niet aan derden, niet-leden, kenbaar te maken.

Art.9

Elk lid kan te allen tijde, op eenvoudig verzoek, een overzicht krijgen van de door Club Gent onderschreven verzekeringspolissen.

Art.10

Club Gent communiceert jaarlijks aan de leden en geïnteresseerde derden, via de geëigende wegen, hoeveel het jaarlijks lidgeld bedraagt ; tevens hoeveel de jaarlijkse huurprijs voor de kastjes in de kleedkamers bedraagt.

3 Raad van bestuur

Art. 11

Club Gent  wordt beheerd door een raad van bestuur die tenminste uit drie bestuurders bestaat, verkozen uit personen die minstens twee jaar lid zijn en benoemd door de algemene vergadering, die ze ook kan afzetten. Bij hun verkiezing dienen de verkozenen werkende leden te worden. De duur van een normaal mandaat bedraagt drie jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 12

De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur worden verkozen bij een afzonderlijke stemming van de algemene vergadering onder de leden van de raad van bestuur. Overeenkomstig het vorig artikel zijn ook deze functies, gebonden aan de mandaten als bestuurders, geldig voor een periode van 3 jaar.

Art. 13

De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een secretaris en  een penningmeester.

De raad van bestuur benoemt tevens een hoofd van het trainingsbestuur, een sportsecretaris, en een materiaalverantwoordelijke. Deze mogen buiten de leden van de raad van bestuur benoemd worden, hebben er zitting doch geen stemrecht.

Art. 14

Roeiersafgevaardigden mogen aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur met beraadslagende stem, doch zonder stemrecht.

Zij zullen verkozen worden bij een afzonderlijke stemming onder de atleten.

Art 15

De verkiezing van de leden van de raad van bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden op de algemene vergadering.

Art. 16

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester.

Art. 17

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, zoveel als het belang van de vereniging het vereist. Hij moet samengeroepen worden wanneer een derde van de leden van de raad van bestuur het vraagt.

Art. 18

De beraadslagingen en de beslissingen moeten, wanneer er beslist wordt door de raad van bestuur, geheim gehouden worden.

Art. 19

Wanneer een van de leden van de raad van bestuur of een van de andere leden zich niet neerlegt bij de beslissingen genomen door de raad van bestuur, zal dit aanzien worden als een ernstig vergrijp, die de uitsluiting uit de vereniging zal wettigen. Dit laatste zal moeten bekrachtigd worden door de algemene vergadering, volgens de bepalingen van art. 11 van de statuten.

Art. 20

Sedert 2014 beschikt Club Gent over logementen voorbehouden aan sportgroepen. Het beheer van de logementen valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

 

4 Algemene vergadering

Art. 21

De raad van bestuur stelt de dagorde samen ; de punten die erop voorkomen zijn in principe de enige die kunnen ter discussie voorgelegd worden.

Elk voorstel, getekend door een vijfde van de werkende leden volgens de laatste ledenlijst (van dit jaar) moet op de dagorde van de algemene vergadering geplaatst worden, op voorwaarde dat deze schriftelijk minstens vijf dagen voor de algemene vergadering aan de secretaris medegedeeld werd.

Art. 22

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter, en bij afwezigheid van deze door het oudste lid van de raad van bestuur.

Art. 23

De stemming heeft plaats bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Wat betreft de benoemingen en uitsluitingen is de stemming geheim.

Art. 24

De voorzitter kan de secretaris te allen tijde verzoeken een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

5 Materiaal

 Art. 25

Voor het onderhoud van het materiaal werden enkele elementaire regels vastgelegd, die aan de werkplaats uithangen..

6 Diversen

Art 26

Alle voorstellen van elke commissie zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur, evenals elk initiatief van welke aard ook.

Art. 27

Alle prijzen, behaald voor Club Gent (uitgezonderd de persoonlijke als roeier) zijn eigendom van de vereniging.

Art. 28

Het onderbrengen van privaat materieel in de loodsen van K. R. CLUB Gent wordt geregeld via het secretariaat.

Art. 29

Alle beschadigingen van de lokalen, boten, kasten en andere, alsook baldadigheden, in de gebouwen en op de terreinen van Club Gent en op andere plaatsen, waar ze de eer van Club Gent  of van de natie niet hoog houden, kunnen wordenbestraft door onmiddellijke uitsluiting.

 

 

 

Huishoudelijk reglement voor het laatst gewijzigd door de RvB dd  14/6/2018.

Koninklijke Roeivereniging “CLUB” GENT vzw

STATUTEN

1 Inleidende bepalingen

 Art.1

De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling en de beoefening van de roeisport en watersporten te bevorderen. Zij verschaft haar leden de mogelijkheden dit doel te bereiken. Zij richt regatta’s, wedstrijden en andere sportieve samenkomsten, met betrekking tot het roeien, in.

Art.2

De vereniging heeft als benaming : Koninklijke Roeivereniging “Club Gent”.

Art.3

De zetel van de vereniging is gevestigd te Yachtdreef 2 9000 Gent (gerechtelijk arrondissement Gent).

Art.4

De vereniging is voor onbepaalde termijn opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden.

2 Soorten Leden

Art.5

De vereniging bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde  leden.

Zij ijveren samen om het doel van de vereniging op een daadwerkelijke manier te verwezenlijken.

Art.6

Zijn stemgerechtigde leden van de vereniging :

  1. de ereleden
  2. de werkende leden

Deze leden zullen op de AV enkel stemgerechtigd zijn indien zij minimum tweemaal hun voorbije stemgerechtigde lidmaatschapsbijdrage hebben geleverd.

Zijn niet stemgerechtigde leden van de vereniging :

  1. de junior-leden
  2. de recreanten
  3. de sympathisanten of aanverwanten

Art.7

Het aantal stemgerechtigde leden is onbeperkt, met een minimum aantal van drie.

Art.8

Elk lid is gehouden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en na te leven.

Art.9

Alle leden zullen gehouden zijn een lidgeld te betalen, door de algemene vergadering te bepalen.

Art 10

Elk werkend lid die een roeivergunning verwerft onder de kleuren van een andere roeivereniging, is niet stemgerechtigd. Een bestuurraadslid van een andere roeivereniging kan geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Art.11

Aan elk lid van de v.z.w. staat het vrij uit de vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag bij de bestuurders. Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdragen niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden.

Art.12

Het uittredend of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

3 Algemene Vergadering

Art.13

De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.

Art.14

Bijzondere algemene vergaderingen kunnen te allen tijde samengeroepen worden door de secretaris op uitnodiging van de voorzitter. Op verzoek van één vijfde van de stemgerechtigde leden moet de raad van bestuur een bijzondere vergadering bijeenroepen.

Art.15

De uitnodiging, bevattende de dagorde der algemene vergadering, moet per post aan de stemgerechtigde leden, ten minste 15 dagen voor de vooropgestelde dag, toegezonden worden.

Art.16

De besluiten van de algemene vergadering zullen aan de leden worden bekendgemaakt.

Art.17

De algemene vergadering van de stemgerechtigde leden is het soevereine gezag van de vereniging.

Tot haar bevoegdheid zijn voorbehouden : de wijzigingen van de statuten van de vereniging, de benoeming en afstelling van bestuurders, de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van leden, de benoeming en afzetting van commissarissen, de kwijting aan bestuurders en commissarissen en de omzetting van de vzw in een vso..

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. Alle stemgerechtigde leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd.

Het stemmen per volmacht is beperkt tot één volmacht per stemgerechtigd lid.

Art.18

De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig zijn. Wijzigingen worden van kracht bij een meerderheid van  twee derden van de stemmen.

Echter, wanneer de wijziging een der doeleinden betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden eenparig goedgekeurd wordt.

Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden ; deze kan dan beraadslagen, welk het aantal aanwezige leden ook zij ; deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.

4 De Raad van Bestuur

Art. 19

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die ten minste uit drie bestuurders bestaat, verkozen uit de leden en benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan afzetten. De bestuurders moeten meerderjarig zijn. De duur van een normaal mandaat bedraagt drie jaar. Alle bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 20

De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur worden verkozen bij een afzonderlijke stemming van de algemene vergadering onder de leden van de raad van bestuur.

Art.21

Worden automatisch als ontslagnemend uit de raad van bestuur aanzien : de leden van de raad van bestuur die zonder grondige redenen in hun mandaat de helft der vergaderingen niet bijwoonden.

Art. 22

De bestuurders, alsmede de andere leden van de vereniging, zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.

Art.23

De raad vergadert op bijeenroeping. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen ; die van de voorzitter is beslissend bij staking van stemmen. De beslissingen van de raad worden in notulen opgenomen.

Art.24

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om daden te stellen van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten. Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die, volgens hoger omschreven artikel 1, het maatschappelijk doel beogen. Hij kan ondermeer alle verbintenissen aangaan en afsluiten en het gebruik der beschikbare gelden en reserves bepalen.

Art.25

De ondervoorzitters, secretaris en penningmeester hebben elk, steeds samen met de voorzitter, de meest uitgebreide macht de vereniging te verbinden.

De verrichtingen van dagelijkse aard mogen, door de in dit artikel opgenomen personen, en mits de goedkeuring van de voorzitter of de penningmeester, afgehandeld worden, zonder dat  € 1000  mag overschreden worden per verrichting.

Art.26

Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden, in naam van de vereniging, door de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe gemachtigd bestuurder.

Art.27

Ieder jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting van het volgend jaar opgemaakt. Beide aspecten worden aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

5 Slotbepalingen

Art.28

In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, stelt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun machten.

Art.29

In geval van ontbinding van de vereniging, zal het vermogen van de vereniging overgaan naar een roeifonds en bij ontstentenis hiervan naar het OCMW van de stad Gent.

Art.30

Voor alle gevallen niet voorzien in deze statuten, zal naar de meest recente wetgeving betreffende  de verenigingen zonder winstoogmerk worden verwezen.

 

Deze statuten goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 november 2002 werden enkel voor art.3 en 17 vervolledigd volgens de nieuwe vzw-wet op 28 november 2004.