CLUBKALENDER 2024

Activiteiten in/door Club Gent

BESTUUR

Bestuur van de vzw

GESCHIEDENIS

Geschiedenis van KRCG

STATUTEN

Statuten en reglementen van de vzw

Clubkalender 2024

 

De planning van de activiteiten van Club Gent kan je hier vinden: KRCG activiteiten 2024

 

Bestuur 

LAFONTAINE Patrick

LAFONTAINE Patrick

Voorzitter

MAES Daniël

MAES Daniël

Ondervoorzitter - Jeugdsportverantwoordelijke

MORTIER Marijke

MORTIER Marijke

Ondervoorzitter - Administratie en Sportverblijf

BLAUWET Isabelle

BLAUWET Isabelle

Ondervoorzitter - Administratie en Jongerenverantwoordelijke

IMSCHOOT Carla

IMSCHOOT Carla

Penningmeester

SAUTOIS Roland

SAUTOIS Roland

WYCKHUYSE Noël

WYCKHUYSE Noël

HEEMAN Sonia

HEEMAN Sonia

ARNAUT Leen

ARNAUT Leen

GOOSSENS Peter

GOOSSENS Peter

BRYS Tim

BRYS Tim

FRANÇOIS Clara

FRANÇOIS Clara

SEYE Stefaan

SEYE Stefaan

DEVOS Lien

DEVOS Lien

PR - sponsorverantwoordelijke

Clubartsen

Dr. Valérie Fonteyne : valerie.fonteyne@uzgent.be

Dr. Clara François : clara.francois@gmail.com

Geschiedenis 

Op weg naar het 150-jarig bestaan van KRCG

De Koninklijke Roeivereniging Club Gent zal in 2021 als oudste roeiclub van Gent zijn 150-jarig bestaan vieren.

De roeisport in onze stad – die doorkruist wordt door talrijke rivieren en kanalen – vindt zijn oorsprong in de tweede helft van de 19de eeuw.

Oprichting – 15 juni 1871
Stichtend lid – Koninklijke Belgische Roeibond
Royal – sinds 1906

Ons ‘Club House’, van 1894 tot 1960 aan de Henleykaai

Op 15 juni 1871 werd een eerste echte ‘Club’ opgericht door enkele enthousiastelingen in café De Vledermuis langs de Leie buiten de Kortrijkse Poort : “Club Nautique de Gand’. Als clubkleuren werd er voor het kersenrood gekozen. De voertaal van de Club was het Frans, vermits men rekruteerde uit ‘de betere kringen’ van de toen Franstalige burgerij .

De zaken floreren, er kwamen steeds meer roeiers bij, er werd geïnvesteerd in nieuw materiaal en de men schitterde op nationale en internationale regatta.

In 1894 werd het nieuwe clubhuis aan de huidige Henleykaai in gebruik genomen. De ster van de club bleef rijzen: naast haar eigen regatta tussen Terdonk en Langerbrugge  op het kanaal Gent-Terneuzen  nam ze deel aan talrijke nationale en internationale kampioenschappen, met groeiend succes.

Kroon op het werk was in 1906 de overwinning in de ‘Grand Challenge Cup of Henley’, de toen meest vermaarde wedstrijd ter wereld – in ‘acht’ samen  met roeiers van de  Sport Nautique de Gand’. Het leverde zelfs een pluim op van de koning. Voortaan mag de club ‘Royal’ bij zijn naam voegen.

Het enthousiasme voor de roeisport vanwege het Gentse publiek was toen enorm. De regatta in Terdonk die elk jaar op Hemelvaartsdag werd gehouden bracht schoon volk op de been: roeiers én supporters wandelen er rond in witte broek met strohoed en kersrode band. De dames showden er hun nieuwste kleren…

De winnaars van Henley in 1907 : gemengd team  “Club & Sport Nautique de Gand”

Na de moeilijke periode van de Eerste Wereldoorlog, werd de 50ste verjaardag in 1921 luisterrijk gevierd, onder voorzitterschap van graaf Maurice Lippens, door een grootse manifestatie in Terdonk, een banket in het chique Posthotel en vele andere activiteiten.

In 1929 werd de match Club-Sport geboren om de sportieve competiviteit aan te wakkeren. De tweestrijd had voortaan jaarlijks plaats op de Brugse Vaart, tussen Bierstalbrug en Mariakerkebrug.

Het succes was enorm: een speciale tram met wel 14 wagons liet de supporters toe de wedstrijd te volgen. Ook de regatta’s op Terdonk bleven een grote publiekstrekkers en waren gerenommeerd tot ver buiten ons land.

Net zoals in 1914, legde de nieuwe oorlog in 1940 de activiteiten van onze Club weer zo goed als stil. Nochtans werden er in 1941 voor het eerst dames toegelaten in de club!

Na de oorlog heeft de algemene modernisering en democratisering van de maatschappij en de ommekeer van het dagelijkse leven, ook zijn weerslag op de roeisport. Vele andere ontspanningsmogelijkheden, buiten Gent zijn voortaan aan de orde.

In 1955 organiseerde Club Gent haar laatste regatta op Terdonk. De nieuwe ‘Watersportbaan’ aan de Neermeersen waar in hetzelfde jaar de Europese roeikampioenschappen plaats grijpen,  zal de nieuwe thuishaven worden. Niet alleen de regatta maar ook het nieuwe ‘Club House’ van de ‘Royal Club Nautique de Gand’ werd er in 1961 ingehuldigd.

Sindsdien heeft de Club jaarlijks bewezen één van de succesvolste clubs van België te zijn. Niet alleen de heren maar ook de dames bezetten talrijke ereplaatsen, in binnen- en buitenland, dank zij de vele bekwame trainers en andere toegewijde vrijwilligers van de Club.

In 2011 kon het 140 jarig bestaan van de Club gevierd worden in  het  vernieuwde gebouw aan de Yachtdreef. Kort daarna werd het ‘Sportverblijf K.R.C.G.’ geopend dat onderdak biedt aan de vele sporters op en om de Watersportbaan.

Ondanks het feit dat de populariteit van de roeisport niet meer te vergelijken is met deze van pakweg 100 jaar geleden, blijft het een mooie sport voor wie zich engageert. Discipline, doorzettingsvermogen, zelfbewustzijn, groepsgeest, fysieke fitheid… het zijn maar een paar eigenschappen waarover een roeier leert beschikken.

We zijn nu op weg naar een nieuwe mijlpaal in 2021 (150-jarig bestaan). Met een vernieuwde krachten en enthousiaste roeiers dromen we ervan om de hoogdagen van weleer te evenaren.

Statuten en huishoudelijk reglement

STATUTEN

Koninklijke Roeivereniging “CLUB GENT” vzw

TITEL 1. VERENIGING

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

De vereniging heeft de naam KONINKLIJKE ROEIVERENIGING “CLUB GENT” vzw , afgekort KRCG.

 

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. De onderhavige statuten zijn conform met de meest recente Wetgeving op de Verenigingen en Vennootschappen (WVV). Indien de statuten moeten worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3. DOEL

§ 1. De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling en de beoefening van de roeisport en watersporten te bevorderen. Zij verschaft haar leden de mogelijkheden dit doel te bereiken.

§ 2. Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer het inrichten van regatta’s, wedstrijden en andere sportieve samenkomsten met betrekking tot het roeien.

§ 3. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

§ 4. De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.


ARTIKEL 4. DUUR VAN DE VZW
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

ARTIKEL 5. COMMUNICATIE

§ 1. Een lid kan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e- mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid, de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§ 2. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, zoals per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e- mail.

TITEL 2. LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6. SOORTEN LEDEN

De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. Zij ijveren samen om het doel van de vereniging op een daadwerkelijke manier te verwezenlijken. De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering indien zij minimum tweemaal de twee voorbije jaren werkende leden waren. De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

ARTIKEL 7. AANTAL LEDEN
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekenden en de leden aanvaard krachtens artikel 8.

ARTIKEL 8. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
a)  Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
b)  Aanvaard worden door het bestuursorgaan, bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen.
§ 2 De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage. Zij betalen het lidgeld voor werkende leden zoals bepaald door het bestuursorgaan.
ARTIKEL 9. DUUR EINDE LIDMAATSCHAP

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging; wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest.
§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het bestuursorgaan.
§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 2/3e van de leden aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.
§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
§5 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.
ARTIKEL 10. TOEGETREDEN LEDEN
§ 1 Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden. Dit gebeurt door middel van een brief aan het bestuursorgaan, dat vervolgens autonoom zal beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het bestuursorgaan het kandidaat-lid weigert, kan pas na een periode van 1 jaar een nieuwe aanvraag gebeuren.
§ 2 De toegetreden leden betalen het lidgeld zoals bepaald door het bestuursorgaan.
§ 3 Toegetreden leden kunnen uittreden uit de vereniging door hun ontslag kenbaar te maken door middel van een schrijven aan het bestuursorgaan. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden, wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

§ 4 Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan, mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden.

TITEL 3. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1) De wijziging van de statuten
2) De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging
3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze 
wordt toegekend
4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
5) De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
6) De ontbinding van de vereniging
7) De uitsluiting van een lid
8) De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming
9) Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
10) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
ARTIKEL 13. BIJEENROEPING
§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.
ARTIKEL 14. VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door één van de ondervoorzitters, en bij afwezigheid van deze door de langstzittende bestuurder.
ARTIKEL 15. VOLMACHTEN
Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.
ARTIKEL 16. BESLUITEN

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 2 De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
§ 3 Onthoudingen worden meegeteld in de noemer noch teller bij het nemen van deze besluiten.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE MEERDERHEDEN
§ 1 In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 2 Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§ 3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
ARTIKEL 18. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§ 1 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

§ 2 Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

TITEL 4. BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 19. SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
ARTIKEL 20. DUUR VAN HET MANDAAT
De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van 3 jaar. Alle bestuurders zijn herkiesbaar. De bestuurders moeten meerderjarig zijn. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21. FUNCTIEVERDELING

Het bestuursorgaan kiest in zijn schoot een voorzitter, ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet- bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 23. EXTERNE VERTEGENWOORDGINGSMACHT VAN HET BESTUUR
Het bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
ARTIKEL 24. INTERN REGLEMENT
§ 1 Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.
§ 2 Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
ARTIKEL 25. BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
ARTIKEL 26. VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda. De oproeping gebeurt per brief of e-mail.

ARTIKEL 27. AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 28. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
ARTIKEL 29. VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw.
§ 2 Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen. Deze inzage door een lid kan hem echter door het bestuursorgaan worden ontzegd indien die van oordeel is dat de inhoud ervan om welke reden dan ook niet buiten het bestuursorgaan kenbaar mag worden gemaakt.
§ 3 De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 30. EINDE BESTUURSMANDAAT ONTSLAG BESTUURDER
§ 1 Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering.
§ 2 Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.
§ 3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.
§ 4 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.

§ 5 Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.

TITEL 5. DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 31. HET DAGELIJKS BESTUUR

§ 1 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§ 2 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
§ 3 Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen gezamenlijk handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
§ 4 De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 10.000 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
§ 5 Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het dagelijks bestuur.
ARTIKEL 32. BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

TITEL 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

ARTIKEL 33. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL 7. BOEKHOUDING

ARTIKEL 34. BOEKJAAR – KWIJTING

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

§ 2 Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

§ 3 De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

TITEL 8 ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35. ONTBINDING

§ 1 De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden. De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.
§ 2 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.
§ 3 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.
ARTIKEL 36. BESTEMMING VAN HET VERMOGEN
In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw.
ARTIKEL 37. BEKENDMAKINGSVEREISTEN

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

TITEL 9 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 38. SLOT

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.

KRCG vzw Statuten conform WVV V1.4
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Roeivereniging “CLUB” GENT vzw 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art.1

Elk lid wordt verondersteld de statuten van de vzw Koninklijke Roeivereniging Club Gent (hierna genoemd “Club Gent”) en dit intern reglement (hierna genoemd “het reglement”) te kennen en na te leven. Het reglement is een aanvulling op de statuten van Club Gent en kan te allen tijde door het bestuursorgaan gewijzigd worden.

Bij onduidelijkheid / tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement, primeren de statuten boven het reglement.

Art.2

Indien ter behandeling van betwistingen en / of discussies de statuten noch het reglement enige oplossing bieden, beslist de bestuursorgaan van Club Gent soeverein met inachtneming van alle wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. 

 

1. Kleuren – communicatie

Art.3

Club Gent heeft als embleem een vaantje, horizontaal gestreept rood en wit, en draagt op de middelste witte band de koninklijke kroon.

Art.4

Club Gent draagt de volgende kledij : rood (RAL 3003) roeipak. Elke roeier is verplicht deze kleur op wedstrijden te dragen. Elke inbreuk hierop zal bestraft worden. De opgelopen boeten kunnen o.m. aan betrokken atleet aangerekend worden.

Art.5 

De Koninklijk Roeivereniging Club Gentvzw heeft :

  • Een zetel gevestigd te Yachtdreef 2, 9000 Gent
  • Een officiële website : www.krcg.be
  • Een officieel e-mailadres : info@krcg.be Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen. 

2. Leden 

Art.6

Info om lid te worden van Club Gent is te bekomen op het secretariaat. 

Elk lid gaat ermee akkoord dat de verzamelde gegevens verder zowel intern (om ze bvb via email te bereiken), als extern (om bvb een verzekering te ondertekenen via de VRL) mogen worden aangewend. De manier waarop Club Gent omgaat met persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacyverklaring.

Elk lid is gehouden de statuten en het intern reglement van Club Gent te kennen en na te leven.

Art.7 

Rechten en plichten van de leden van Club Gent :

1. Elk roeiend lid

= heeft het recht de terreinen en de gebouwen van Club Gent te betreden

= heeft het recht op het gebruik van roei- en trainingsmateriaal, aangeduid door de sporttechnische commissie tijdens de afgesproken trainingsuren.

2. Een sympathisant

= heeft het recht de terreinen en de gebouwen te betreden, uitgezonderd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur en / of trainers, de kleedkamers, de powerzaal, de werkplaats en de loodsen. 

Foto’s genomen ter gelegenheid van activiteiten mogen steeds aangewend worden voor diverse doeleinden (bvb website of facebook).

3. Een werkend lid dat een roeivergunning verwerft onder de kleuren van een andere roeivereniging, is niet stemgerechtigd.

Art. 8

Info inzake de verhuur van kastjes in de kleedkamers dames en heren is te bekomen op het secretariaat.

Art.9 

Elk lid dat kennis heeft van de ingangscodes, verbindt er zich toe deze codes niet aan derden, niet- leden, kenbaar te maken. 

Art.10

Elk lid kan te allen tijde, op eenvoudig verzoek, een overzicht krijgen van de door Club Gent onderschreven verzekeringspolissen.

Art.11 

Club Gent communiceert jaarlijks aan de leden en geïnteresseerde derden, via de geëigende wegen, hoeveel het jaarlijks lidgeld bedraagt ; tevens hoeveel de jaarlijkse huurprijs voor de kastjes in de kleedkamers bedraagt.

 

3 Raad van bestuur

Art. 12

Club Gent wordt beheerd door een bestuursorgaan die tenminste uit drie bestuurders bestaat, verkozen uit personen die minstens twee jaar lid zijn en benoemd door de algemene vergadering, die ze ook kan afzetten. Bij hun verkiezing dienen de verkozenen werkende leden te worden. De duur van een normaal mandaat bedraagt drie jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar. De bestuurders moeten meerderjarig zijn. Een bestuurslid van een andere roeivereniging kan geen deel uitmaken van het bestuursorgaan. 

Art. 13 

Het bestuursorgaan kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuursorgaan benoemt tevens een hoofd van het trainingsbestuur, een sportsecretaris, en een materiaalverantwoordelijke. Deze mogen buiten de leden van het bestuursorgaan benoemd worden, hebben er zitting doch geen stemrecht.

Art. 14

Roeiersafgevaardigden mogen aanwezig zijn op de vergaderingen van het bestuursorgaan met beraadslagende stem, doch zonder stemrecht.

Zij zullen verkozen worden bij een afzonderlijke stemming onder de atleten.

Art. 15 

De verkiezing van de leden van het bestuursorgaan geschiedt bij meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden op de algemene vergadering. 

Art 16

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester.

Art. 17

Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, zoveel als het belang van de vereniging het vereist. Hij moet samengeroepen worden wanneer een derde van de leden van het bestuursorgaan het vraagt.

Art. 18

De beraadslagingen en de beslissingen moeten, wanneer er beslist wordt door het bestuursorgaan, geheim gehouden worden.

Art. 19

Wanneer een van de leden van het bestuursorgaan of een van de andere leden zich niet neerlegt bij de beslissingen genomen door het bestuursorgaan, zal dit aanzien worden als een ernstig vergrijp, die de uitsluiting uit de vereniging zal wettigen. Dit laatste zal moeten bekrachtigd worden door de algemene vergadering, volgens de bepalingen van de statuten.

Art. 20

Sedert 2014 beschikt Club Gent over logementen voorbehouden aan sportgroepen. Het beheer van de logementen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

 

4 Algemene vergadering

Art. 21

Het bestuursorgaan stelt de dagorde samen ; de punten die erop voorkomen zijn in principe de enige die kunnen ter discussie voorgelegd worden.
Elk voorstel, getekend door een vijfde van de werkende leden volgens de laatste ledenlijst (van dit jaar) moet op de dagorde van de algemene vergadering geplaatst worden, op voorwaarde dat deze schriftelijk minstens vijf dagen voor de algemene vergadering aan de secretaris medegedeeld werd.

Art. 22

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter, en bij afwezigheid van deze door het oudste lid van de bestuursorgaan.

Art. 23

De stemming heeft plaats bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Wat betreft de benoemingen en uitsluitingen is de stemming geheim.

 

5 Materiaal

Art. 24

Voor het onderhoud van het materiaal werden enkele elementaire regels vastgelegd, die aan de werkplaats uithangen..

6 Diversen

Art 25

Alle voorstellen van elke commissie zijn onderworpen aan de goedkeuring van het bestuursorgaan, evenals elk initiatief van welke aard ook.

Art. 26

Alle prijzen, behaald voor Club Gent (uitgezonderd de persoonlijke als roeier) zijn eigendom van de vereniging.

Art. 27

Het onderbrengen van privaat materieel in de loodsen van K. R. CLUB Gent wordt geregeld via het secretariaat.

Art. 28

Alle beschadigingen van de lokalen, boten, kasten en andere, alsook baldadigheden, in de gebouwen en op de terreinen van Club Gent en op andere plaatsen, waar ze de eer van Club Gent of van de natie niet hoog houden, kunnen worden bestraft door onmiddellijke uitsluiting.

Art.29

In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, stelt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun machten.

Art.30

In geval van ontbinding van de vereniging, zal het vermogen van de vereniging overgaan naar een roeifonds en bij ontstentenis hiervan naar het OCMW van de stad Gent.

Art.31

Voor alle gevallen niet voorzien in deze statuten, zal naar de meest recente wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk worden verwezen.

Art.32

Ieder jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting van het volgend jaar opgemaakt. Beide aspecten worden aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Huishoudelijk reglement voor het laatst gewijzigd door de RvB in 2019.

INTERN REGLEMENT

Het intern reglement en de gedragscode van KRCG kan hier worden geraadpleegd

Contacteer ons

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Koninklijke roeivereniging Club Gent

Yachtdreef 2
9000 Gent

Met dank aan onze partners en sponsors