TEAMBUILDING

KRCG biedt jouw bedrijf of vereniging de ideale teambuilding op maat! Roeien in boten voor 4 personen of individueel, overnachten in ons verblijf, eten op locatie, en eventueel een alternatief voor de niet-roeiers: contacteer ons en wij bieden je vast iets naar jouw zin.

Wat?

 • Roeien op de Watersportbaan in teamverband
 • Initiatieroeien
 • Petanque voor de niet-roeiers

Hoe?

 • Roeien : in boten met 4 personen + 1 begeleider KRCG
 • Initiatie : in boten voor 1 persoon
 • Petanque : banen naast het clubgebouw – ballen mee te brengen door deelnemers

Wie?

 • Maximaal 20 volwassenen per sessie van 2u
 • Roeien : Maximaal 4 boten
 • Initiatie : max. 3 personen, elk in een boot voor 1 persoon
 • Alle personen moeten kunnen zwemmen

Wanneer

Maart-April-Mei-September-Oktober
(Data steeds af te spreken met contactpersoon.)

Kledij

Sportkledij mee te brengen, zonder zakken (gevaar voor aanhaken van roeiriemen).

Verzekering?

De deelnemers zijn verzekerd. Naam + geboortedatum deelnemers op voorhand meedelen.

Eten en drinken?

Af te spreken met de uitbater van ons Clubhouse

Overnachten?

 • Mogelijk in ons Sportverblijf.
 • Kamers van 4 personen.
 • Meer informatie: klik hier

Kostprijs (excl. btw)

Contact

Roeien en intitiatie

6 + 2 =

Algemene voorwaarden

01. Alle facturen zijn op vervaldag, met name de 10de dag na factuurdatum, betaalbaar aan VZW Koninklijke Roeivereniging Gent middels overschrijving op het bankrekeningnummer op de factuur vermeld.
02. Bij ontstentenis aan stipte betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning van rechtswege verhoogd met een forfaitair bedrag van 100,00 euro ten titel van schadevergoeding.
03. Op elke op de vervaldag niet betaalde betaalde factuur zal bovendien verwijlintrest in rekening gebracht worden gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 procent punten.
04. In geval van betwisting is enkel de Vrederechter van het eerste kanton Gent, dan wel de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
05. Elke deelnemer aan de hierboven beschreven activiteiten doet zulks op eigen risico en eigen aansprakelijkheid.
Elke deelnemer doet derhalve door het loutere feit van zijn deelname uitdrukkelijk afstand van verhaal voor zichzelf, zijn rechtsopvolgers en eventuele rechthebbenden tegenover de VZW KONINKLIJKE ROEIVERENIGING CLUB GENT, zijn beheerders, bestuursleden, aangestelden en de organisatoren van voormelde activiteit en dit voor welkdanige schade die hij zou kunnen lijden gedurende en naar aanleiding van voormelde activiteit.
Elke deelnemer is tevens uitdrukkelijk akkoord, door het loutere feit van zijn deelname, op generlei wijze zijn eventuele persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele schade aan derden af te wentelen op de VZW KONINKLIJKE ROEIVERENIGING CLUB GENT, zijn beheerders, bestuursleden, aangestelden en de organisatoren van voormelde activiteit.

Contacteer ons

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Koninklijke roeivereniging Club Gent

Yachtdreef 2
9000 Gent

Met dank aan onze partners en sponsors